Make your own free website on Tripod.com

Inhoud:

Bijlagen:

1999 schema uitgekomen uit te komen kwatrijnen kaart europa kaart wereld/pool-landen

___________________________________________________________________________________________

Michael Nostradamus werd op donderdag 14 december 1503 (juliaanse kalender) te St.- Remy in de Provence geboren, uit het huwelijk van de notaris Jacques Nos- tradamus en diens vrouw Renee de St.- Remy. Zijn geboortehuis bestaat nog. De voorouders van zijn moeder bezaten een groot talent voor wiskunde en medicij- nen. Een van hen, Jean de St.-Remy, was lijfarts van de hertog van Calabrie. Ook onder de voorouders van vaders kant komen artsen voor, o.a. Peter Abraham Salomon, die graaf Rene de Provence, titulair Koning van Jeruzalem, vergezelde op zijn kruistocht. De vader was van Joodse afkomst en behoorde tot de stam Isaschar, aan wiens leden bijzondere profetische gaven worden toegeschreven...

Waarschijnlijk zijn de ouders van Jacques destijds uit Spanje gevlucht voor de inquisitie, die onder de regering van Isabella van Castilie (1474-1504) en Ferdinant van Aragon (1479-1516) de joden fanatiek vervolgde. Velen weken uit naar de Provence, waar een grotere godsdienstvrijheid heerste. Deze voorouders hadden medische kennis en belangstelling voor kabbalistiek van de Arabieren overgenomen.

De jonge Nostradamus had een grote band met zijn grootvader van moeders zijde, Jean de St.-Remy. Deze bracht hem liefde voor de sterren bij, zodat buren en kennissen hem als kind al de kleine sterrenvriend noemden.

Nostradamus was reeds tijdens zijn leven een schrijver van aanzien. Vooral de almanak, een kalender met voorspellingen voor het boerenbedrijf, waarin Nostra- damus verkapte voorspellingen deed, was zeer in trek. Dit maandelijks orakel uit de jaren 1555-1556 en postuum tot november 1567 is ons overgeleverd in de 141 Presages (voorspellingen). Tezamen met een 11de Centurie van 58 sextetten en 2 kwatrijnen en een 12de Centurie van 11 kwatrijnen gelden zij als de lite- raire nalatenschap van de gestorven meester. Deze erfenis werd door de uitgever Vincent Seve uit Beaucaire, een nakomeling van Nostradamus, in 1605 aan koning Hendrik IV ten geschenke aangeboden. Alhoewel de 11de Centurie met de sextetten een totaal andere dichtstijl vertegenwoordigt dan de rest en ook een andere symboliek hanteert, valt aan de authenticiteit niet te twijfelen.

Nostradamus was een ongelooflijk veelzijdig auteur, maar door zijn levenswerk, de profetische Centurien, is hij onsterfelijk geworden. Deze 'bestseller' uit de profetische wereldliteratuur werd honderden malen herdrukt. De eerste uit- gave stamt uit 1568 en is nagenoeg onbetaalbaar. De Centurien zijn samengesteld uit negen honderdtallen, ieder bestaande uit 100 kwatrijnen. Twee inleidingen aan zijn zoon Ceasar en aan Hendrik de Gelukkige van Frankrijk.

In 1548 verzocht men Nostradamus naar Salon-de-Craux (thans Salon-de-Provence) te komen aangezien zich daar enige gevallen van pest voorgedaan hadden. Hier trad hij voor de tweede keer in het huwelijk met de vooraanstaande, welgestelde Anna Ponce (Pontia) Gemella.

In Salon begon zijn Occulte fase. Nostradamus beschrijft het als een geheimzin- nige macht die hem ertoe dwingt door te dringen in de verborgenheden van een hogere sfeer. Die Occulte schriften heeft Nostradamus later verbrand (zoals hij vermeld aan Ceaser, zijn zoon). Dit was de eerste inspiratie. Plotseling over- viel hem de gave de toekomst te zien, te begrijpen! en op te tekenen.

Nostradamus beweert zelf de gave als een geschenk van God te zien; astrono- mische berekeningen en astrologische duidingen zijn slechts als controlemaat- regel en bevestiging van het orakel dat God hem gaf..

Le Lyon jeune le vieux surmontera, en champ bellique par singulier duelle: Dans cage d'or les yeux lui crevera,deux classes une,puis mourir, mort cruelle

Bovenstaand kwatrijn is het beroemste van de Centurien. Een profetie, die jam- merlijk uitkwam. Alleen niet bepaald door astrologie, maar door een goddelijke gave.

Nadat Nostradamus teruggekeerd was naar Arles, voelde hij de dood naderen. Hij schreef toen in Presage (voorspellingen) 141:

'Teruggekeerd leg ik des Konings gave neder. Het is volbracht - Ik ga tot God. Geliefden, vrienden, bloedverwanten Zij komen waar ik dood gevonden wordt.

Op de avond van de 1ste juli 1566 voelde Nostradamus zich vrij goed. Toch zei hij tegen zijn vriend Chavigny:"Bij zonsopgang zul je me niet meer levend aan- treffen. 'Op de morgen van de 2de juli stapte de ziener uit bed. Hij viel neer. Toen men hem vond, was hij gestorven. Zijn stervensuur was hem bekend, want eind juni datzelfde jaar schreef hij in een exemplaar van Stadius' efemeriden bij de 2de juli: "Hic prope mors est" (Hier is de dood nabij).

BRON: De Ware Voorspellingen van Nostradamus door: Alexander Centurio

____________________________________________________________________

Nostradamus Presentatie:

Frankrijk 1793; Op een koude nacht in de franse revolutie wordt op een kerkhof een graf opgegraven door een aantal franse soldaten, omdat er een gerucht rondging dat degene die van de schedel van Nostradamus wijn dronk diens legendarische kracht zou ontvangen. Er stond ook dat degene die het zou doen, gelijk zou sterven. Toen men de kist openmaakte lag om zijn lichaam een bordje met de inscriptie: mei 1793, de tijd waarin dit vervult werdt....

Wie is toch deze man die de grafschennis van zich zelf wist te voorspellen, en niet aleen dat: ook vele, vele gebeurtenissen in het verleden en ook in de toekomst.

Nostradamus werd geboren in St.remy-de-provence in 1503 als joods geboren, en zijn familie bekeerde zich tot het christendom. Hij volgde een studie in medicijnen, astrologie en astronomie, en verklaarde toen al dat de aarde rond was, en rond de zon draaide. 100 jaar voor Galilei.

Zijn geschriften laten duidelijk zien, dat hij het niet alleen opschreef, maar ook de gebeurtenissen die hij voorspelde zelf meemaakte. Maar om in die tijd te verkondigen dat je de toekomst kende was gelijk aan het verzoeken van de duivel, want dit was de eeuw van de hekserij en vervolging, dus Nostradamus zocht een manier om zijn geschriften te 'versleutelen' en koos daarvoor het vier-regelig vers, het kwatrijn. Hij schreef in frans, maar vermengde het met grieks en latijn en zelf anagramen. En totaal zijn de boeken in tien delen van elk 100 vers-rijmen.

De eerste editie verscheen twee jaar voor zijn dood in 1564, en toen het verscheen moest hij zich gelijk verantwoorden voor Hendrik de 2e, vanwege het feit dat hij de omstandigheden van diens dood had voorspeld, terwijl hij nog leefde.

Voorbeeld : Het bloed van de rechtschapenen zal drogen in Londen, verbrand in het vuur van drie keer twintig en zes. Dit is de eerste profetie die uitkwam 100 jaar na Nostradamus' dood, waarin hij de grote brand van Londen voorspeld in 1666.

Nostradamus schreef over veel revoluties in zijn geschriften, w.o. de 15 jaar dat amerika eerder onafhankelijk werd, voor Frankrijk, 'haar jongste zuster'. En ook Hitler ontsnapte zeker niet aan Nostradamus' aandacht: 'Diep in west-europa zal een kind uit arme ouders velen met zijn tong verleiden' en : 'De grote schreeuwer wordt gekozen tot legerleider.' Hier verklaard Nostradamus duidelijk de politieke carriere van Hitler, en dat ook: '.... zijn revolte veroorzaakt veel bloedvergieten.', er opschudding ontstaat en veel mensenlevens zou gaan eisen. tevens: 'zij zullen omgekeerde ijzeren kruizen dragen.' 'Onder het mom van bevrijding uit slavernij verblindt hij stad en volk.'

Hij zag veel aspecten van oorlog, maar hij zag ook vrede, de huidige vrede; 'De wereld wordt kleiner, een langdurige vrede breekt aan.' 'Iedereen zal veilig door de lucht, over land en zee reizen.' 'Zelfs 'LUNA' zullen de mensen zien, en ze zullen op een vreemd land zijn.'

Ook wordt de stichting van de staat Israel genoemd, en zij zouden dit verkrijgen voor het einde van de eeuw van de zon, een naam gegeven aan de 20e eeuw. Nu, Israel is gesticht in 1967, voor het einde van de zon.

tevens de uiteenbrokkeling van Rusland: wetende dat BORIS Jeltsin nu president is van de USSR/Rusland: 'Boristhenes bezwijkt het eerst door verlokkende giften.' wat wijst ook op de gelijknamige rivier die in het zuiden van rusland stroomt... dus de landen die daar liggen.

De toekomst wordt ook door hem voorspeld, en hij geeft een duidelijke waar- schuwing dat we ons lot kunnen veranderen, door volgens de waarschuwing te reageren, en als we dat niet doen we welligt er niet meer zullen zijn, om te bekijken hoe nauwkeurig hij eigenlijk wel was.

In hoofdzaak voorspelt hij oorlog, een ongekende nucleaire oorlog, veel erger dan alle oorlogen samen. Nostradamus zelf:'De infernale goden herleven, terreur der mensheid, de ergste terreur, ooit verkondigd.' In de eindtijd worden alle christenen en niet-gelovigen geteisterd voor jaren, en er zullen nog meer grote oorlogen en veldslagen komen.''Steden, kastelen en andere gebouwen worden vernietigd.' 'Wandaden begaan in de naam van die verwerpelijke slang, satan.' 'Dat bijna de gehele wereld vernietigd wordt.'

Wanneer: de oorlog zal al aan de gang zijn in 1999 'In 1999 en zeven dagen komt een grote koning van terreur' Waar: Onmiskenbaar wacht Europa een Arabische invasie. Wie: The koning zal Europa binnentrekken dragende een blauwe tulband' Hoe lang: 'Hij zal regeren minder dan een omwenteling van saturnus.' 'Zon mars en mercurius zijn bij aquarius.' zie bijlage Wie zal overleven: weinigen

De kwatrijnen vooral gebruikt voor de initiatie van de oorlog: 'Ga weg van hier. Ga weg van Geneve. De gouden saturnus wordt van ijzer' 'Het tegendeel van het positieve zal allen uitroeien.' Dit wijst op de keting-reactie waarbij een atoom met neutronen gebombardeerd wordt. en verder ; zijn levendige beschrijving maakt uitleg overbodig; 'te vuur en te zwaard worden de europese steden vernietigd, 'de grote uit azie komt over land en zee met een groot leger de dood brengend. 'Een onmenselijk hart, zwart en koud.' Hier wordt een mens bedoelt, die in andere geschriften de 3e anti-christ wordt genoemt. 'Bloed zal het meer van Geneve vullen.' - weer de plek waar het leger zal zijn. en - 'De arabische prins van overzee overwint het christelijke rijk.'

Ook de VS worden erin betrokken, kennelijk beschikken ze over ballistische nucleaire rakeeten, want hij schrijft: 'Tuin bij de nieuwe stad, de door mensen gemaakte berg zal getroffen worden, gedompeld in een vuurzee.' - de door mensen gemaakte berg zijn wolkenkrabbers, Verder de verwijzing naar het vuur op de 45e breedtegraad, dicht bij New York. 'De lucht zal branden op 45 graden, vuur nadert de grote nieuwe stad, onmiddelijk springt er een grote vlam op.'

Maar : 'Als zij van de arctische polen zich verenigen, zal er grote vrees in het oosten zijn.' Dit laat zien dat men niet zomaar het mooie europa laat vernietigen, en men zal een pact sluiten waarin de landen rond de polen zich keren tegen de boosaardige heersen uit het oosten, en men zal daar bang van worden. en: 'de heerser van het oosten zal overwonnen worden, en ter dood gebracht worden.' en niet altijd zal er oorlog zijn: ' Na de oorlog komt een nieuwe regering van saturnus, een gouden tijdperk breekt aan.' 'Universele vrede zal aanbreken.' ' voor duizend jaar zal de satan gebonden worden in het dieptste der diepten'

____________________________________________________________________

Slot: Na uitgebreide bestudering van de alreeds aanwezige en op- gezochte informatie (grotendeels via het internet of andersoortige electronische media) bleek dat Nostradamus zowel nationaal als internationaal nog zeer veel belangstelling bestaat. Naast veel [erg] ver gezochte uitleggingen, zijn er tot op vandaag nog zeer veel nuttige tips en uitleggingen aan zijn geschriften te vinden.

Mening: Juist bij een uitgebreid onderwerp als deze is het motto: 'als ze het met elkaar eens zijn, is het dicht bij de waarheid...' Daarmee bedoel ik: de uitleg van een over een bepaald kwatrijn kan weliwaar orgineel, maar wanneer een uitleg door meerdere mensen ondersteund wordt, vooral met media als het InterNet goed na te checken, is de uitleg aannemelijk en kan dan als 'toekomst' beschouwd worden.

Na niet alleen de hierin vermelde documentatie, maar uitleggingen van velen over de jaren '80 en '90, is mij duidelijk geworden N.l. dat we tot nu toe met al die rampen van nu, nog erg veel geluk hebben gehad.... dat betekent echter niet dat we op dit 'geluk' blind kunnen varen. Zo van:'nou de vorige keer liep het goed af, het zal nu ook wel goed gaan.', ik denk dan ook dat vooral bij lokale incidenten zoals bijv. bosnie-servie er een taak ligt voor de internationale gemeenschap om snel en adequaat op te treden.

Nostradamus laat duidelijk zien dat het namelijk aan ontbreekt in deze tijd: Terwijl zij zeggen:'Vrede, Vrede', komt er schielijk een verderf over hun....' De internationale gemeenschap moet wakker zijn om lokale incidenten zoals nu in Israel werkelijk hulp te bieden, i.p.v. toe te kijken hoe de situatie zich ontwikkeld...

8-1 '96

___________________________________________________________

Spreekschema presentatie Nostradamus' leven en profetie uit te voren op 28-11'96

Dit opstel valt uiteen in drie delen: *Korte beschrijving van het leven van Nostradamus *kort overzicht uitgekomen verzen/kwatrijnen *overzicht nog uit te komen verzen/kwatrijnen Beschrijving van het leven van Nostradamus

gebruik video-band 1e deel: documentaire

- Michel Nostradamus is een Jood geboren in Salon, zijn gezin bekeerde zich tot christendom, en kreeg als kleine jongen al dromen en visioenen van de toekomst waarin de pest rondwaart in Europa. - mensen zonder pardon naar de brandstapel werden doorverwezen, wanneer men ook maar het vermoeden had dat er hekserij bedreven werd. -Om die reden zijn ook de profetien van Nostradamus gecoderrd weergegeven in een rijm-vorm, met z.g. hyper-reality toevoegingen, zoals de experts op dit gebied dat noemen; wanneer men de versen leest, ziet men enkel rijmpjes, poezie. Maar het is veelal een beschrijving van of over een voorval in de toekomst t.o.v. de tijd waarin het is geschreven. -Door de versen te klassificeren in cathegorien met b.v. herkenbare woorden, wordt er ook een samenhang zichtbaar.

overzicht uitgekomen versen/kwatrijnen: -gebruik videoband 2e deel: documentaire eerste 2 anti-christussen: napoleon en Hitler:-aanhaling kwatrijn met 'zal velen met zijn tong verleiden':oorlog'40-'45 -uitvinding atoombom -Tijd van vrede 'langdurige vrede' met de VS als peace-keeper,'the kingdom of balance' -met als laatste de val van de USSR, afvallige zuidelijke staten...

Overzicht nog uit te komen kwatrijnen/versen: -voortgezette val van de USSR, huidige president voorspeld in kwatrijn..boristenes -wegvallen zuidrussische staten aan de moslims -3e anti-christ zal opstaan vanuit het Oosten: Midden-Oosten -gebruik kaarten op overheadprojector: Europa-invasie door het 'gele gevaar' -moslim contra christenen: JIHAD!, inval, gebruikte wapens -val van Italie, Frankrijk, en dan de bezetting van de rest van Europa -contra-aanval 'machten/landen rond de pool-kappen'; VS,USSR,Afrika,Australie om de arabieren terug te drijven naar hun land. -Daarna: 1000 jaar vrede. Verzen van Nostradamus die daarover handelen: -'For God shall hear the cry of His people','satan shall be bould in the depth for 1000 years','universal peace for 1000 years.'

________________________________________________________________________ Bronnen: InterNet,Oxford University Site on the InterNet, Nostradamus BBS Zeeland, gebruikt filmmateriaal: Nostradamus documentatie: ziener en voorspeller, Nostradamus de film _________________________________________________________________________

Uitleg 11 augustus 1999:

In dit overzicht van de astrologische conjuncties van 11 augustus 1999 zijn er een aantal dingen aan de hand die astrologen kunnen zien als een voorbode van de komst van Anti-Christ in de wereld. Een van de duidelijkste tekens zal de zons-verduistering zijn die dag. En ook zal de stand van mars en jupiter astrologisch gezien bepalend zijn.

Om kort te gaan: astrologisch gezien is dit een onrustige, onstabiele dag. Maar wat heeft dit met mijn verslag van doen ? Wel Nostradamus voorspelt dat op deze dag de Anti-Christ en daarmee WOIII een aanvang zal hebben.

Luguber genoeg heeft de Anti-Christ (volgens bronnen momenteel woonachtig in zowel Londen als Irak, dicht bij de drie rivieren uit het boek Genesis nabij Bosra), zich alreeds bekend gemaakt als 'de Matreya', en zal volgens geschriften voor elk oog en oor zich openbaren, en ieder zal hem kunnen verstaan in zijn eigen taal. Dit klinkt wonderlijker dan het is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met T.V.-vertalingen, maar vroeger was dit uiteraard een mysterieuze beschrijving voor een wereld-wijde TV-uitzending.

Wat gaat de Anti-Christ daar dan doen ? Hij gaat zich in de eerste plaats als redder van het midden-oosten, de Islamitische wereld opwerpen. Darna zal hij een JIHAD/Heilige Oorlog doen ontketenen en land na land innemen. Nostradamus' geschriften wijzen er ook op dat de reactie van de Westerse landen te traag zal zijn, en mede daardoor zal de Anti-Christ veel landen kunnen overreden om met hem mee te doen. Met andere woorden; de VN zal wederom te traag zijn in het sturen van troepen, en de brandhaard die door de omstandigheden zal ontstaan, veroor- zaakt de inval in Europa die daarna een feit zal zijn... preciese data van de inval in Europa zijn mij op dit moment mij niet bekend.

Bijlage: kwatrijnen van uitgekomen/uit te komen kwatrijnen: _______________________________________________________________

BBS-APOCALYPSE VOORSPELLINGEN VOOR DE 20E EEUW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste wereldoorlog 2,57;1,26;10,83;4,99;2,68;3,71 2,77;2,100;2,75;4,8;9,40;4,100 De oktoberrevolutie 4,13;8,19;8,20;1,82 Tussen twee wereldoorlogen 2,90;6,20;5,51;2,39;10,22 Dictatuur in Rusland [Stalin] 1,14;5,52;3,60;3,95;6,21;5,26 Dictatuur in Italie [Mussolini] 8,66;6,66;4,59;5,28 Dictatuur in Spanje [Franco] 9,16;6,64 Dictatuur in Duitsland [Hitler] 3,67;3,58;7,33;10,38;6,25;1,61 5,29;1,45;9,53 Tweede Wereldoorlog 1,51;3,57;9,90;8,58;6,65;1,92 Oprichting NAVO 9,51 Stichting staat Israel 8,96 De Gaulle 9,52 Polarisraketten 1,29 22 Nov 1963, Moord op J.F. Kennedy 4,14 Aanslag op Paus Johannes Paulus II 2,97 [X] BBS-APOCALYPSE NOSTRADAMUS' WERELD ------------------------------------------------------------------------------- Hendrik de Gelukkige 10,71;4,93;4,95;7,10;11,4;5,71 Herstel monarchie in Frankrijk 10,72;4,14 Overwinning op Arbische Invasie 10,95;2,79;8,55 Veldslag in de Provence 5,59;5,65;5,58;3,82;5,62;10,88 Verovering England door Hendrik de Gelukkige 2,22;3,13;8,64;6,27;10,80;8,97 Bliksemoorlog Italie 4,37;9,42;4,34 De Gele Invasie: De Chinezen 5,54;2,29;8,15;4,68;8,34;4,97 De laatste Alexandertocht van Hendrik 10,86;10,79 Hendrik President verenigd Europa 10,70;3,93;8,38;8,52;9,41 Zevenenvijftig jaar vrede onder Hendrik 10,89;10,42;6,18;9,23;4,36

Engeland wordt een bondsstaat van Amerika 10,66 Rijk op aarde rond 3080 3,2;2,13

Dit laatste is conform de Apocalypse (openbaringen) van Johannes uit het Bijbelboek. Nostradamus volgt in al zijn voorspellingen de zelfde lijn als Johannes in zijn Apocalypse.

1