Make your own free website on Tripod.com

Tja, een licht aangepaste, maar in grote delen overeenkomend met het orgineel

Yes, a little adaption, but as it looks it's almost the original


Re 6:12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Read : Rev 6:12 Ac 2:20 Isa 13:10

Zoals uitgesproken door Petrus op Pinksterdag: Ac 2:20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

As spoken by Peter on Petecost : Ac 2:20

Isa 13:10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. øwijst op 's ochtends, verduistering v.d. zon.

Read : Isa 13:10

Joe 2:30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. (wijst op oorlogen) (onthoud: 1260 dagen van Dan.12:11 ) Mt 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. (wie wil nog meer teksten van/over een zonsverduistering ?) >>>>> [twobombs@geocities.com]

Ac 2:20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

Read: Joel 2:30 Mt 24:29 Ac 2:20 ; all the same conclusion....

Deze dag zal plaatsvinden 1335 - 1290 = 45 dagen [1.5 maand] na de voleinding van de Joodse Tempel

But it's being called the 'Day of The Lord', and it's not only the 1000 Year Peace, but this day is a day, that is called in the Bible the jungest of days, the first day, the day of the Resurrection of both the dead, and the Living Body of Christ.... This shall be 1335 - 1290 = 45 days [1.5 month] after the Completion of The Jewish Temple

Noot: Yom Kippoer valt dat jaar (1999) precies een maand na de zonsverduistering [bron: Jewish_CALender]

Author: The Jewish Selebration 'Yom Kippoer' shall be held in that same year of the completion of the Temple, one month after the sun-eclipse.

Welnu, de verschillende astronomisch-georienteerde programma's zijn uitgerust (ja, ja astronomie, iemand niet mee eens? mail mij!) met een z.g. eclipse-optie. Eclipse betekent dat de maan voor de zon schuift, d.i. een zonsverduitering. Verschillende programma's wijzen uit dat er de komende jaren [tot 2020] maar een grote zonsverduistering gaat komen die zowel in Israel en Europa te zien is. Dat is die van 11 augustus 1999. toevoeging: de Heer had mij beloofd dat als ik de goede datum had ik tot meer dan zeven bevestigingen via andere bronnen zou krijgen, d.i. niet alleen via mensen, maar via andere oogpunten/visies/hoeken.... [evt. mail me maar met vragen hierover ] Verdere zijn er wel, maar die zijn prenumbraal (gedeeltelijk), of vinden niet plaats in Israel, waar de profetie vanuitgegaan is. De 45 dagen van Daniel gelden dan vanaf die dag, dit is de hoeveelheid tijd die er is dat de H.G. en de N.T.-heiligen van de aarde op/weg-genomen zouden zijn. Dit is de tijd van de Verdrukking waar Jezus zegt; 'Hemel en aarde zullen voorbij- gaan, maar Mijn Woord zal blijven.', in elk geval oorlog, dus.

Not translated...

De verdrukking zou dan beginnen, op de dag van de zonsverduistering. Dat gaat dan ook de dag wezen dat Dan.12:1 tot vervulling is gekomen. 1290 dagen af van 11 augustus 1999 komt uit op 2 februari 1996 als dag van begin van de bouw van de tempel, en aan de andere kant een datum die dan als dag van opname/wederkomst bestempeld kan worden.

The Great Tribulation would start on the day of the sun-eclipse, and it will also be on that same day that Dan 12:1 will come to pass, 1290 days back from 11 august 1999 brings us about 2nd February 1996 marked as the day of the beginning of the build of the Temple. On the other hand it would be 3 1/2 years from 11-08 '99 marked as the day of the Rapture/2nd Coming.

de goed oplettende ziet dat de verdukking zelf voor christenen voor de rest van de heiligen, die in Rev. onthoofd, maar wel als overwinnaars op het Beest op de vlakte staan

A good reader can see that I am making the Tribulation for the believers 45 days shorter then the Saints in Rev. that where slain for their testimony, but where victorious over the Beast.

Wie was 'het beest' ook al weer; de vriendelijke man die vrede wil en zal bereiken in het midden-oosten, en uit het huis des Heren voort zal komen, maar geen acht zal slaan op de goden van zijn (voor-)vaderen,.... lees:Dan 11

Who was the 'Beast' again; the friendly man that accomplished peace in the Middle-East in the day of turmoil, came forth from the house of The Lord, takes no heed of the gods of his anceistors.... read: Dan 11


Da 12:1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. zelfde 1Th 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel 12:7 en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

Da 12:2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 1Th 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, zelfde samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Read : Dan 12:1-2

Daniel over (volgens bovenstaande berekening) 11 augustus 1999 Da 12:11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; Da 12:12 welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. daar ga ik van uit.

Daniel dealing on : (according to calculation) 11 august 1999 ; Da 12:11

Wederkomst / Opname : 1290 DAGEN + 11 AUGUSTUS 1999 = 22 Januari 2003

2nd Coming / Rapture : 1290 Days + 11 August 1999 = 22 January 2003

daaruit volgt de enige berekening van dit document: een jaar is 365 1/4dag, 1290 gedeeld door 356 1/4 is 3,5 jaar, het jaar: 1999+3=2002 en dan de maand: 0,5318 is dus meer dan een half jaar, 6 maanden plus augustus van 1999 is januari in het volgende jaar, dan de dag: 0,342 maand + dag 11 van augustus 1999 is: 22 en wat krijgen we dan: +/- 22 januari 2003, goed, ik weet 100% zeker dat ik in de richting zit,maar nog niet precies tot op de dag, en dat is waar ik dus werkelijk graag reacties op zou willen hebben: nl. wie heeft ook een datum die ook in die buurt dat jaar, komt ?


Vooralsnog : dit gaat om een geschatte tijd, eventuele schade die dit document berokkenen kan, acht de auteur (ik dus) geen enkele verantwoording voor. De Bijbel zegt: De een zal aan de maalmolen staan, en aangenomen worden, de ander zal achterblijven, twee zullen in bed liggen, en een zal meegenomen worden, de ander achtergelaten. JEZUS CHISTUS IS HEER, EN ALLEEN HIJ ZAL TOT IN ALLE DETAIL WETEN DAT, WAT EN WIE ER MEEGAAN MET HEM.

Again: this is an estimated time, sustainable damage caused by reading this document, or acting upon in that way I, the authour will take no resonsebility whatsoever. The Bible states cleary, time and again that one will be taken by the Great Harvest of souls, another will stay.... JESUS CHRIST IS LORD, AND HE ALONE SHALL KNOW, IN FULL DETAIL WH OR WHAT WILL BE WITH HIM THAT DAY!


Done at: augustus '95 + minor changes in November '96 + browsed and edited in May '97 revised in July '97

1